Integritetspolicy

Syftet med denna integritetspolicy är att informera användaren (nedan kallad “användaren”) av webbplatsen www.trekronormedia.se (nedan kallad “webbplatsen“) om insamling och behandling av deras personuppgifter.

Tillgång till och/eller användning av webbplatsen innebär att användaren godkänner denna integritetspolicy.

1. Vilket företag är ansvarigt för behandlingen av dina uppgifter?

Det företag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är Making Science Group, S.A., med C.I.F. A82861428 och säte på Calle Lopez De Hoyos 135, Piso 3, 28002 Madrid (Spanien) (nedan kallat MAKING SCIENCE).

För alla frågor relaterade till denna integritets- och dataskyddspolicy eller för att kontakta vårt dataskyddsombud (DPO) kan användaren kontakta MAKING SCIENCE på e-postadressen  protecciondedatos@makingscience.com.

2. Vilka är syftena med behandlingen och de rättsliga grunder som legitimerar behandlingen?

SYFTET MED BEHANDLINGEN

GRUND FÖR LEGITIMITET

(i) Tillhandahållande av konsulttjänster och digitala marknadsföringstjänster.

Artikel 6.1 b) GDPR (fullgörande av ett avtalsförhållande).

(ii) För att hantera Användarens jobbansökningar och kandidaturer.

Artikel 6.1 b) (ansökan på Användarens begäran om åtgärder före avtalets ingående).

(iii) För att förse både potentiella kunder och våra kunder med erbjudanden om produkter och tjänster som är av intresse för dem.

Artikel 6. 1 a) GDPR (samtycke).

(iv) Skicka information i syfte att inleda ett projekt med eller investera i MAKING SCIENCE på begäran av användaren.

Artikel 6.1 b) GDPR (tillämpning på användarens begäran av åtgärder före avtalets ingående).

MAKING SCIENCE tar skyddet av din integritet och dina personuppgifter på största allvar. Därför förvaras dina personuppgifter säkert och behandlas med största omsorg, i full överensstämmelse med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (nedan kallad “GDPR“) och den organiska lagen 3/2018 av den 5 december om dataskydd och garanti för digitala rättigheter (nedan kallad “LOPDGDDD“).

Denna sekretesspolicy reglerar åtkomst och användning av webbplatsen och de tjänster som MAKING SCIENCE gör tillgängliga för användaren som är intresserad av de tjänster och innehåll som finns på webbplatsen.

När det gäller det senare kan användaren, i de fall där behandlingen har artikel 6.1 a) RGPD (samtycke) som rättslig grund, ha rätt att återkalla sitt samtycke när som helst, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på samtycket innan det återkallas, genom att skicka ett e-postmeddelande till protecciondedatos@makingscience.com.

3. Bevarande av uppgifter

De personuppgifter som samlas in av MAKING SCIENCE kommer att lagras så länge det är användbart för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, förutsatt att radering av sådana uppgifter inte begärs av användaren. Därefter, om nödvändigt, kommer MAKING SCIENCE att hålla informationen blockerad under de lagligt fastställda perioderna och så länge som ansvar kan uppstå från samma.

Användarna informeras om att deras uppgifter endast kommer att samlas in för de ändamål som anges i föregående stycken och inte kommer att behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

4. Sanningsenlighet i de uppgifter som tillhandahålls av användaren

Användaren garanterar att de personuppgifter som tillhandahålls är sanningsenliga och ansvarar för att meddela MAKING SCIENCE om eventuella ändringar av desamma. Användaren ansvarar under alla omständigheter för sanningshalten i de uppgifter som tillhandahålls, och MAKING SCIENCE förbehåller sig rätten att utesluta alla användare som har tillhandahållit falska uppgifter från de registrerade tjänsterna, utan att det påverkar andra åtgärder som kan vara tillämpliga enligt lag.

Varje ändring eller uppdatering av detsamma måste meddelas MAKING SCIENCE genom de kommunikationsmedel som finns tillgängliga i den nuvarande sekretesspolicyn.

5. Användarens rättigheter i förhållande till sina uppgifter

Användaren har rätt att:

  1. Få tillgång till sina personuppgifter.
  2. Begära rättelse av felaktiga uppgifter.
  3. Begära att de raderas.
  4. Begära begränsning av behandlingen av sina uppgifter.
  5. Motsätta sig behandlingen av sina uppgifter.
  6. Begära portabilitet.
  7. Att inte bli föremål för automatiserade individuella beslut, inklusive profilering som ger rättsliga effekter på honom eller henne eller väsentligt påverkar honom eller henne på ett liknande sätt.

 

Genom datainsamlingsformulären kan MAKING SCIENCE få ditt samtycke till att skicka kommersiell kommunikation, kampanjer, specialerbjudanden och annan information relaterad till våra produkter och tjänster via e-post, SMS eller något annat likvärdigt medel för elektronisk kommunikation.

Om du när som helst vill välja bort att ta emot ytterligare kommersiell kommunikation av denna typ eller uppdatera dina kommunikationspreferenser, har du de ovannämnda rättigheterna, för vilka du kan använda följande formulär för hantering av kommunikationspreferenser.

Användaren kan utöva alla dessa rättigheter på följande e-postadress protecciondedatos@makingscience.com.

Användaren kan också skicka sin begäran med vanlig post till följande adress:

Making Science Group, S.A.
Calle Lopez De Hoyos 135, Piso 3, 28002 Madrid.

Det adresserade meddelandet måste innehålla information som rör den begäran i vilken begäran görs.

Utan att det påverkar någon annan administrativ åtgärd eller rättslig åtgärd har användaren rätt att lämna in ett klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten i händelse av att han/hon anser att behandlingen av hans/hennes personuppgifter inte överensstämmer med bestämmelserna, samt i händelse av att utövandet av hans/hennes rättigheter inte tillgodoses.

6. Mottagare och internationella dataöverföringar

Användarens personuppgifter kan överföras till andra företag i MAKING SCIENCE-koncernen när detta är nödvändigt för hanteringen av interna administrativa uppgifter i MAKING SCIENCE-koncernen, baserat på det legitima intresse som, i balans med användarens intressen, rättigheter och friheter, finns i varje enskilt fall, samt på respektive avtal om driftsättning av behandlingen när det är nödvändigt.

Således får MAKING SCIENCE endast överföra användarens personuppgifter till andra företag i samma affärsgrupp och till offentliga enheter och myndigheter som kräver det när det finns en rättslig skyldighet för MAKING SCIENCE att kommunicera sådana uppgifter.

MAKING SCIENCE kan göra internationella överföringar av personuppgifter till tredjeländer och tillämpar i varje enskilt fall lämpliga garantier för att skydda användarens personuppgifter. I detta avseende kommer MAKING SCIENCE att göra internationella överföringar av uppgifter till USA på grundval av EU-US Data Privacy Framework i tillämpliga fall, tillämpningen av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. MAKING SCIENCE kan också överföra personuppgifter till sina koncernföretag i Colombia genom tillämpning av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Om MAKING SCIENCE vill överföra användarens personuppgifter till något annat territorium, kommer det att säkerställa att det finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen eller, i förekommande fall, för att implementera standardavtalsklausulerna.

7. Datasäkerhet

Skyddet av användarnas integritet och personuppgifter är mycket viktigt för MAKING SCIENCE. Därför gör MAKING SCIENCE allt i sin makt för att förhindra att dina uppgifter används på ett olämpligt sätt. Endast behörig personal kan få tillgång till dina uppgifter.

MAKING SCIENCE upprätthåller tillräcklig säkerhet för skydd av personuppgifter i enlighet med tillämpliga bestämmelser och har inrättat alla tekniska medel som står till dess förfogande för att undvika förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av de uppgifter som tillhandahålls av användaren via webbplatsen, utan att det påverkar informationen om att säkerhetsåtgärder på Internet inte är ogenomträngliga.

MAKING SCIENCE åtar sig att följa sekretess- och konfidentialitetsplikten med avseende på personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

8. Länkar

MAKING SCIENCE:s webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje parts företag och enheter.

MAKING SCIENCE kan inte hållas ansvarigt för hur dessa företag hanterar skyddet av integritet och personuppgifter, så vi rekommenderar dig att noggrant läsa integritetspolicyerna på dessa webbplatser som inte ägs av MAKING SCIENCE i förhållande till användning, bearbetning och skydd av personuppgifter.

Villkoren som erbjuds av dessa webbplatser kanske inte är desamma som de som erbjuds av MAKING SCIENCE.

9. Frågor

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller behandlingen av dina uppgifter, vänligen kontakta MAKING SCIENCE via e-post på följande e-postadress: protecciondedatos@makingscience.com.

10. Uppdateringar och ändringar av sekretesspolicyn

MAKING SCIENCE förbehåller sig rätten att när som helst revidera denna integritetspolicy. Av denna anledning bör du kontrollera denna sekretesspolicy regelbundet för den senaste versionen av denna sekretesspolicy.

Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy kommer dock att meddelas användaren.